Restrukturyzacja firm

Restrukturyzacja firm

Jeśli ryzyko niewypłacalności zostanie zidentyfikowane odpowiednio wcześnie, można zainicjować proces restrukturyzacji. Największą zaletą postępowania tego typu jest to, że wnioski restrukturyzacyjne rozpatrywane są przez sąd priorytetowo w stosunku do wniosków o ogłoszenie upadłości. Bezpośrednią konsekwencją tego jest ochrona przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa do czasu zakończenia restrukturyzacji.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego najpierw dokonuje się niezbędnych analiz i wycen. Na ich podstawie sporządza się plan restrukturyzacyjny. Stanowi on podstawę do dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji dłużnika.

Co obejmuje nasze wsparcie przy restrukturyzacji?

Zakres czynności w trakcie restrukturyzacji zadłużenia uzależniamy od tego, jak poważne są kłopoty finansowe przedsiębiorstwa. Po konsultacjach z klientem wdrażamy strategię odbudowy, na którą mogą składać się m.in.:

  • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami i instytucjami finansowymi,
  • wyznaczenie pracownika naszej kancelarii do tymczasowego pełnienia funkcji zarządczych.

W prawie restrukturyzacyjnym wyróżniono cztery rodzaje postępowań. Różnią się one zakresem ochrony dłużnika przed wierzycielami, a także stopniem ograniczeń w zarządzaniu majątkiem. Łączy je jednak dążenie do zawarcia układu satysfakcjonującego obie strony. Każdy przypadek jest oczywiście inny, dlatego zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia szczegółów z naszymi doradcami.

Ponadto ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzone zostało do porządku prawnego nowe postepowanie restrukturyzacyjne – uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Charakteryzuje się ono krótkim okresem (4 miesiące) oraz znacznym odformalizowaniem. Do jego otwarcia wymagane jest jedynie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz dokonanie obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po dokonaniu obwieszczenia dłużnik ma 4 miesiące na zawarcie z wierzycielami układu, który następnie zatwierdzany jest przez sąd. Dodatkowo w przypadku spełnienia określonych warunków zawieszane są z mocy prawa wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi na okres trwania postępowania. Ma to przede wszystkim ułatwić dłużnikom odzyskanie konkurencyjności. W ostatnim czasie jest to niezwykle popularna forma postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku braku osiągnięcia zamierzonego efektu dłużnik nadal ma możliwość zgłoszenia do sądu wniosku o otwarcie jednego z pozostałych typów postępowań restrukturyzacyjnych.

Dzięki naszemu doświadczeniu doskonale potrafimy zrozumieć problemy Klientów, dokonując odpowiedniej analizy zawsze znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

  • Ustawa prawo restrukturyzacyjne oferuje szereg możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstw, w związku z czym nie zawsze dołek finansowy oznaczać musi upadłość.
  • Posiadamy duże doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz prywatnymi inwestorami wspierającymi restrukturyzacje przedsiębiorstw

Potrzebujesz pomocy?