Restrukturyzacja firm

Restrukturyzacja firm

Jeśli ryzyko niewypłacalności zostanie zidentyfikowane odpowiednio wcześnie, można zainicjować proces restrukturyzacji firmy. Największą zaletą postępowania tego typu jest to, że wnioski restrukturyzacyjne rozpatrywane są przez sąd priorytetowo w stosunku do wniosków o ogłoszenie upadłości firmy. Bezpośrednią konsekwencją tego jest ochrona przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa do czasu zakończenia restrukturyzacji.

Plan restrukturyzacyjny

W toku postępowania restrukturyzacyjnego najpierw dokonuje się niezbędnych analiz i wycen. Na ich podstawie sporządza się plan restrukturyzacyjny. Stanowi on podstawę do dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji dłużnika.

Co obejmuje nasze wsparcie przy restrukturyzacji firmy?

Zakres czynności w trakcie restrukturyzacji zadłużenia uzależniamy od tego, jak poważne są kłopoty finansowe przedsiębiorstwa. Po konsultacjach z klientem wdrażamy strategię odbudowy, na którą mogą składać się m.in.:

  • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami i instytucjami finansowymi,
  • wyznaczenie pracownika naszej kancelarii do tymczasowego pełnienia funkcji zarządczych.

W prawie restrukturyzacyjnym wyróżniono cztery rodzaje postępowań. Różnią się one zakresem ochrony dłużnika przed wierzycielami, a także stopniem ograniczeń w zarządzaniu majątkiem. Łączy je jednak dążenie do zawarcia układu satysfakcjonującego obie strony. Każdy przypadek jest oczywiście inny, dlatego zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia szczegółów z naszymi doradcami.

Ponadto ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzone zostało do porządku prawnego nowe postepowanie restrukturyzacyjne – uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Charakteryzuje się ono krótkim okresem (4 miesiące) oraz znacznym odformalizowaniem. Do jego otwarcia wymagane jest jedynie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz dokonanie obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po dokonaniu obwieszczenia dłużnik ma 4 miesiące na zawarcie z wierzycielami układu, który następnie zatwierdzany jest przez sąd. Dodatkowo w przypadku spełnienia określonych warunków zawieszane są z mocy prawa wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi na okres trwania postępowania. Ma to przede wszystkim ułatwić dłużnikom odzyskanie konkurencyjności. W ostatnim czasie jest to niezwykle popularna forma postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku braku osiągnięcia zamierzonego efektu dłużnik nadal ma możliwość zgłoszenia do sądu wniosku o otwarcie jednego z pozostałych typów postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Rodzaje postępowań w restrukturyzacji zadłużenia

  • POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU – udział sądu jest w jego przypadku minimalny. Inicjatywę przejmuje dłużnik. O przyjęciu układu decyduje większość wierzycieli oddających głosy.
  • PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – Przeprowadza się je, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%,
  • POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – korzystają z niego przede wszystkim podmioty, które pozostają w sporach z wierzycielami. Sąd restrukturyzacyjny rozstrzyga w zakresie wierzytelności spornych i dokonuje uznania roszczeń lub nie,
  • POSTĘPOWANIE SANACYJNE – najdalej idące postępowanie restrukturyzacyjne. Jego celem jest między innymi uzdrowienie sytuacji gospodarczej dłużnika przez przeprowadzenie działań sanacyjnych na podstawie planu restrukturyzacyjnego.

Potrzebujesz pomocy?