Na jakiej zasadzie są wyceniane przedsiębiorstwa?

Ustalenie rzeczywistej wartości firmy jest skomplikowane i wymaga zastosowania odpowiedniej metodologii. Metoda wyceny przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników m.in. od celu, w jakim jest sporządzana czy wielkości przedsiębiorstwa i formy prawnej, co wiąże się z rodzajem i zakresem dostępnych materiałów. Przekonajmy się, na jakiej zasadzie mogą być dokonywane wyceny i z jakich powodów się je sporządza.

Kiedy dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa?

Ustalenie wartości firmy może być spowodowane wieloma czynnikami, jednak wśród najważniejszych należy wymienić ubieganie się o finansowanie zewnętrzne lub rozpoczęcie procesu sprzedaży całości albo części przedsiębiorstwa. W przypadku wycen potrzebnych do pozyskania kredytu lub zachęcenia potencjalnego inwestora wycena musi uwzględniać potencjał uzyskiwania przyszłych zysków, w ramach przygotowywania oferty sprzedaży akcent jest zwykle kładziony na elementy, które stanowią istotną wartość dla przyszłego nabywcy. Wyceny są sporządzane przy fuzjach i przejęciach, bywają niezbędne także przy upadłościach i windykacjach czy roszczeniach odszkodowawczych. Niezależnie od powodów dokonywania wyceny musi ona być przeprowadzona rzetelnie i pokazywać stan faktyczny w określonym momencie.

Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw

Wśród najczęściej stosowanych metod wyceny przedsiębiorstwa można wyróżnić trzy ich grupy: wyceny majątkowe, dochodowe oraz porównawcze. W ramach metod majątkowych przeprowadza się wycenę poszczególnych składników majątku pomniejszonych o istniejące zobowiązania. Wycena tego rodzaju może być prowadzona metodą księgową, skorygowanych aktywów netto, zakładającą pełne uwzględnienie wartości rynkowej aktywów, a także metodą wartości likwidacyjnej, a zatem wielkości środków, jakie można uzyskać przy sprzedaży majątku, jak również metodą wartości odtworzeniowej, która z kolei wskazuje na wielkość kwot potrzebnych do nabycia składników majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo. Szeroką grupę metod wyceny stanowią też metody dochodowe, pomagające w określeniu potencjału firmy do generowania zysków. Wyceny zaliczane do tej kategorii mogą opierać się na prognozowanych zyskach, wypłacanej dywidendzie, a także zysku netto powiększonym o amortyzację lub na spodziewanych przepływach pieniężnych. Możliwe jest ponadto dokonanie wyceny metodami porównawczymi, w których punktem odniesienia stają się firmy z tej samej branży czy o zbliżonej wielkości albo przychodach.